Sulkavan ikääntyville asukkaille haluamme taata hyvän, turvallisen ja virikkeelliseen vanhuuden. Siihen kuuluu toimivien terveys- ja kuntoutuspalveluiden lisäksi laadukkaat hoivapalvelut, tuki ja apu arkipäivän selviytymiseen sekä läsnäolo jokapäiväisessä elämässä.

Olet täällä

Omaishoidon tuki

Omaishoidon avulla tuetaan ikäihmisen, vammaisen tai pitkäaikaissairaan kotona selviytymistä. Omaishoidon tuki sisältää omaishoitajan palkkion ja vapaan sekä hoitoa tukevat palvelut. Hoidettavan omainen tai muu läheinen voi toimia omaishoitajana.

Omaishoidon tuesta laaditaan yhdessä omaishoitajan ja hoidettavan kanssa hoito- ja palvelusuunnitelma, joka on osa omaishoitosopimusta. Sopimuksesta käy ilmi esim. hoitajan palkkio, sopimuksen kesto sekä hoitajan vapaa.  Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että omaishoito yhdessä muiden sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kanssa turvaa hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävät palvelut.

Omaishoitajalla on oikeus kolmeen vapaapäivään kuukaudessa, mikäli hän on sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin vähäisin keskeytyksin kuukauden aikana. Vapaapäiviltä maksetaan omaishoidontuen hoitopalkkiota.

Omaishoidon tuki on harkinnanvarainen tukimuoto. Sulkavalla omaishoidon tukea saavat kaikki myöntämisperusteet täyttävät hakijat. Omaishoidon palkkaluokkia on kolme.

Avaa omaishoidon tukihakemusta tästä