Sulkavan vammaispalveluiden tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden toimintakykyä, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta.

Olet täällä

Apua arkeen

Kuljetuspalvelut

Jos liikkuminen ja julkisten liikennevälineiden käyttäminen ovat vaikeavammaiselle henkilölle kohtuuttoman hankalia, hänellä voi olla oikeus kuljetuspalveluun. Kuljetustarpeen arviointi perustuu asiakkaan elämäntilanteen, elinympäristön ja hänen vammastaan tai sairaudestaan aiheutuvan toimintarajoitteen kartoittamiseen. Erityisiä suoriutumisvaikeuksia voivat aiheuttaa esim. pyörätuolilla liikkuminen ja sokeus. Erityisiksi vaikeuksiksi ei katsota esim. kauppakassien kantamiseen liittyviä haittoja, haja-asutusalueella asumista, yksinäisyyttä tai ikääntymisestä johtuvaa liikuntakyvyn alenemista.

Asiakkaan palveluntarve arvioidaan yksilöllisesti. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto asiakkaan vamman tai sairauden vaikutuksesta toimintakykyyn. Arvioinnissa  käytetään tarvittaessa muidenkin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lausuntoja ja konsultaatiota.

Vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua ei saa käyttää sairaala-, terveyskeskus-, poliklinikka-, lääkäri- tai kuntoutusmatkoihin. Ne korvataan muun lainsäädännön mukaisesti (esim. Kela, vakuutusyhtiö).

Asunnon muutostyöt, välineet ja laitteet

Vaikeavammaiselle henkilölle korvataan asunnon muutostöistä ja asuntoon kuuluvien välineiden ja laitteiden hankkimisesta aiheutuneet kohtuulliset kustannukset, jos hän vammansa tai sairautensa takia näitä välttämättä tarvitsee. Tavoitteena on arjessa selviytyminen, mutta kustannuksia ei korvata, mikäli vaikeavammaisen henkilön riittävää huolenpitoa ei pystytä turvaamaan avohuollon toimenpitein.

Korvattavia muutostöitä voiva olla esimerkiksi:

  • ovien leventäminen, kynnysten poistaminen ja luiskan rakentaminen
  • pesutilojen ja WC:n muutostyöt
  • tukikahvojen ja -kaiteiden asentaminen
  • kiinteiden kalusteiden korkeuden muuttaminen
  • valaistuksen parantaminen

 

Asunnossa tarvittavia ja korvattavia apuvälineitä puolestaan voicat olla muun muassa nostolaitteet, ovikoneistot ja kuulovammaisten hälytinjärjestelmät.

Avustajapalvelut

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaiselle myönnettävää apua, jota hän tarvitsee jokapäiväisissä toimissaan välttämättä ja toistuvasti. Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Avun tarve arvioidaan yksilöllisesti ja elämäntilanteen mukaan. Henkilökohtainen apu ei ole hoivaa, hoitoa eikä valvontaa. Pääsääntöisesti avustajana ei voi toimia omainen tai muu läheinen henkilö.

Henkilökohtaista apua haetaan kirjallisella hakemuksella sosiaalitoimesta. Asiakkaan palveluntarve arvioidaan yksilöllisesti. Hakemukseen tarvitaan liitteeksi lääkärinlausunto asiakkaan vamman tai sairauden vaikutuksesta toimintakykyyn. Arvioinnissa  käytetään tarvittaessa muidenkin sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten lausuntoja ja konsultaatiota. 

Hakemukset:

Kuljetuspalveluhakemus

Vammaispalveluhakemus

 

 

Tärkeät puhelinnumerot

Vammaispalveluiden yhteystiedot

044 417 2054
Sosiaalityöntekijä