Olet täällä

Hinnasto

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut vuonna 2022

Terveyskeskuksen palvelumaksut 2022

Allaolevasta taulukosta voit tarkistaa terveyskeskuksen palvelumaksut.

Toiminta Hinta
Lääkärin vastaanotto, vuosimaksu
41,80 euroa
Avohoidon lääkäripalveluista peritään vuosimaksu, joka on voimassa kalenterivuoden.
Lääkärin vastaanotto, käyntimaksu
20,90 euroa/ käynti
Päivystyskäyntimaksu
41,80 euroa/ käynti
Päivystys on sairaalan poliklinikkatoimintaa ja käynnistä peritään erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu. Maksu peritään jokaisesta päivystyskäynnistä klo 21.00 - 8.00. Alle 18-vuotiailta päivystyspotilailta ja rintamaveteraaneilta maksua ei peritä.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
51,50 euroa/ perumaton ja käyttämättä jätetty palvelu
Peritään yli 15-vuotiailta, käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin, suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon, erikoissairaanhoidon avohoidon tai kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoajasta.
Maksu ajo-oikeutta varten
61,80 euroa
Lääkärintodistus tai -lausunto
51,50 euroa
Peritään hoitoon liittymättömistä todistuksista tai lausunnoista (henkilökohtaisen etuuden hakeminen tai vastaava). Ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta, eikä koulu- tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta. Voidaan periä laitoshoidon aikana kirjoitetuista todistuksista tai lausunnoista. Sairauslomatodistuksesta ei peritä maksua.
Sarjassa annettava hoito
11,60 euroa/ kerta
Lääkinnällinen kuntoutus, dialyysi sekä muu vastaava hoito. Hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan perustuva lääkinnällinen kuntoutus: fysioterapia, neuropsykologinen kuntoutus, psykoterapia, jalkahoito ja muut näihin rinnastettavat toimintakykyä parantavat ja ylläpitävät terapiat ja toimenpiteet. Maksua ei peritä maksukaton täyttymisen jälkeen.
Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu
41,80 euroa/ käynti
Erikoissairaanhoidon päiväkirurginen toimenpidemaksu
135,90 euroa
Lääkärin tekemä kotikäynti
20,90 euroa/ käynti
Isyystutkimus
Korvaus 10,00 euroa
THL: Asetus oikeusgeneettisestä isyystutkimuksesta 1276/2015 8 § säätää, että näytteenottokuluja korvataan 10€/henkilö.
CD/DVD tallennemaksu
20,00 euroa
Lyhytaikainen laitoshoitomaksu
49,60 euroa/ vrk
Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen
22,80 euroa/ vrk
Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksujen maksukatto vuonna 2022
692,00 euroa
Maksukattoon lasketaan mukaan: terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkäripalvelujen maksut, fysioterapiamaksut, sarjahoidon maksut, sairaaloiden poliklinikkamaksut, päiväkirurgian maksut, lyhytaikaisen laitoshoidon maksut sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksissa, yö- ja päivähoidon maksut ja kuntoutushoidon maksut. Maksukattoon ei lasketa mukaan maksuja: hammashoidosta, sairaankuljetuksesta, lääkärintodistuksista ja yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistodistuksista.

Hammashoidon palvelumaksut 2022

Toiminta Hinta
Suuhygienisti
10,30 euroa
Perusmaksu käynniltä
Hammaslääkäri
13,30 euroa
Perusmaksu käynniltä
Erikoishammaslääkäri
19,50 euroa
Perusmaksu käynniltä
Kuvantamistutkimus: Hammaskuva
8,50 euroa
Kuvantamistutkimus: Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgen
19,20 euroa
Ehkäisevään hoitoon kuuluvat suun terveyden edistämisen toimenpiteet
8,50 euroa
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
8,50 euroa
Vaativuusluokka 0-2
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
19,20 euroa
Vaativuusluokka 3-4
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
38,00 euroa
Vaativuusluokka 5-7
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
55,60 euroa
Vaativuusluokka 8-10
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
78,00 euroa
Vaativuusluokka 11-
Proteesin huolto: pohjauksella
55,60 euroa
Proteesin huolto: korjaus
38,00 euroa
Proteettiset toimenpiteet: akryyliosa- ja koko proteesi
186,00 euroa
Proteettiset toimenpiteet: kruunut ja sillat hampaalta
186,00 euroa
Proteettiset toimenpiteet: rankaproteesi
225,70 euroa
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika
51,50 euroa

Kotihoitopalvelujen palvelumaksut 2022

Tilapäisen kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen hinnasto

Toiminta Hinta
Kuntouttava arviointijakso
12,00 euroa/ vrk
Asiakas ohjataan kotihoidon kuntouttavalle arviointijaksolle, mikäli halutaan selvittää tarkemmin asiakkaan toimintakykyä, arjessa selviytymistä sekä toimintakyvyn parantamisen ja kuntoutumisen mahdollisuutta. Arviointijakson pituus on 2-3 viikkoa. Arviointijakson aikana tuetaan asiakkaan kokonaisvaltaista kuntoutumista ja hän saa tarvitsemansa hoidon ja hoivan palvelut. Arviointijakson aikana jokainen kotikäynti on asiakkaan toimintakykyä arvioiva ja asiakkaan omatoimisuutta tukeva. Arviointijakson aikana asiakkaan toimintakykyä mitataan erilaisilla mittauksilla ja testeillä.
Tilapäisen kotihoidon käynti
12,00 euroa/ käynti
Harvemmin kuin kerran viikossa ja/ tai pääsääntöisesti alle kuukauden kestävä palvelun tarve.
Ruokailu toimintayksikössä ta muussa tarjoilupaikassa, lounas tai päivällinen
5,90 euroa/ ateria
Kotiin kuljetettu ateria kuljetuksineen
9,50 euroa/ ateria
Sauna- ja peseytymispalvelu
8,50 euroa/ kerta
Sauna ja peseytymispalvelua tarjotaan päiväkeskus Ilonassa, vanhusten palvelukeskus Kissankellossa ja Kotiharjun vanhustentaloilla.
Asiointipalvelu
22 euroa/ kerta
Asiointipalvelu voidaan myöntää vain kotihoidon asiakkaille silloin, kun asiakas ei pääse itsenäisesti asioimaan, eikä hänellä ole läheisiä tai edunvalvojaa asioiden hoitamista varten.
Kauppapalvelu
8,00 euroa/ kerta
Kauppapalvelu voidaan myöntää vain kotihoidon asiakkaille silloin kun asiakkaan kauppa-asiointi ei järjesty itsenäisesti eikä läheisten avulla.
Turvapalvelun perusmaksu, joka sisältää laitemaksun
32,00 euroa/ kk
Turvapalvelun auttamiskäynti, kun asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon asiakas
12,00 euroa/ käynti
Pyykkipalvelu
60 euroa/ kk
Pyykkipalvelu toteutetaan vanhusten palvelukeskus Kissankellon pesulassa. Asiakkaan valinnan mukaan joko kuukausimaksu tai kertamaksu 8,00 euroa.
Siivouspalvelu
30,00 euroa/ tunti

Omaishoidon palvelumaksut 2022

Toiminta Hinta
1 maksuluokka / päivittäistä tukea saavat
423,61
2 maksuluokka / jatkuvaa tukea ja palvelua saavat
561,90 euroa
3 maksuluokka / siirtymävaihe
847,22 euroa
Sijaishoitaja asiakkaan kotiin lakisääteisten vapaan 3 vrk/kk järjestelyyn (toimeksiantosopimus)
60,63 euroa
Korvaa omaishoidon vapaapäivän.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan 3 vrk/ kk aikana järjestetty hoito (asiakasmaksu)
11,60 euroa

Lyhytaikaiset laitoshoitomaksut 2022

Toiminta Hinta
Lyhytaikainen laitoshoito
49,60 euroa/ vrk
Vuodeosastolla ja SHL:n mukaisessa asumispalveluyksikössä (Kissankellossa tai Tiiterontuvalla), 14 vrk/ kalenterivuosi ja 14 vrk ylittävältä osalta 22,50 euroa/ vrk.
Päivä- ja yöhoidon maksu
22,80 euroa/ vrk
Lyhytaikainen laitoshoito voidaan hoidollisista syistä toteuttaa myös joko päivä- tai yöhoitona, jolloin siitä peritään tämä maksu. Hoitoaika on tällöin korkeintaan 12 tuntia.
Lyhytaikaishoito ryhmäasunnossa
36,00 euroa/ vrk
Maksu sisältää asumisen, hoivan ja turvapalvelun.
Palvelumaksu ryhmäasunnossa
58,00 euroa/ kk
Palvelumaksu peritään niiltä asukkailta, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaita. Palveluun sisältyy hygienia-, sauna- ja siivouspalvelu.

Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut 2021

Lait: kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa (912/1992).

Maksujen alentamista tai perimättä jättämistä koskevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Sosterin sivuilta.

Toiminta Hinta
Päivätoimintapäivä
18,50 euroa/ päivä
Toimintapäivän hintaan sisältyy toiminta, ohjaus ja valvonta sekä lounas. Kuljetuksesta peritään linja-autotaksan mukainen omavastuu.
Päiväkeskuksen toimintaryhmät
15,00 euroa/ kausi
Osallistuminen yhteen joka viikko kokoontuvaan ryhmään syys- tai kevätkaudella.
Osallistuminen useampaan ryhmään syys- tai kevätlukukaudella
20,00 euroa/ kausi