Olet täällä

Hinnasto

Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut vuonna 2023

Terveyskeskuksen palvelumaksut 2023

Allaolevasta taulukosta voit tarkistaa terveyskeskuksen palvelumaksut.

Toiminta Hinta
Lääkärin vastaanotto, käyntimaksu
20,90 euroa/ käynti
Yli 18-vuotiailta. (Kerryttää maksukattoa). Maksu peritään kolmelta (3) ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana. Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava kolmen käyntimaksun täyttymistä.
Päivystyskäyntimaksu
28,70 euroa/käynti
(Kerryttää maksukattoa) Arkisin klo 20.00–8.00 sekä lauantaisin, sunnuntaisin ja pyhäpäivinä peritään 28,70 euron suuruinen päivystysmaksu. Maksu peritään jokaiselta käynniltä, yli 18-vuotiailta. Päivystysmaksu peritään myös niiltä asiakkailta, jotka ovat jo maksaneet terveyskeskuskäyntimaksun kolme kertaa. Avosairaanhoidon lääkäripalveluiden käynnit ovat veteraanitunnuksen omaaville maksuttomia.
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
51,50 euroa/käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta peritään 18 vuotta täyttäneiltä 51,50 euroa. • terveyskeskuslääkärin käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta • suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta • erikoissairaanhoidon avohoidon (myös päiväkirurgian) käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta • kalliin kuvantamistutkimuksen käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta. • palvelusta, joka sinänsä on säädetty maksuttomaksi, esim. psykiatrian avohoito Peruutus tehtävä viimeistään edellisenä arkipäivänä ennen klo 12.00. Maksua ei peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy.
Maksu ajo-oikeutta varten
61,80 euroa
Ajokorttilaissa säädetyn ajo-oikeuden saamiseksi tai säilyttämiseksi tarvittavasta lääkärintodistuksesta peritään 61,80 €. Valmiiksi laadituista todistuksista peritään maksu asiakkaalta, vaikka hän peruisi sen myöhemmin.
Maksulliset todistukset (ei kerrytä maksukattoa)
51,50 euroa
Seuraavista hoitoon liittymättömistä lääkärin ja hammaslääkärin todistuksista ja lausunnoista peritään enintään 51,50 € (Asiakasmaksulaki 5 § D-kohta, Asiakasmaksuasetus 23 §) • C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten • T-todistus (todistusterveydentilasta) • B-todistus etuuden hakemista varten (esim. eläkkeet) • muut lausunnot etuuden hakemista varten • erikoissairaanhoidon antama B-todistus erityiskorvattavia lääkkeitä varten (huom. kansanterveystyössä/terveyskeskuksessa maksuton, STM kuntainfo4/2016) • E-lausunto • todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten • todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten • uusintatarkastuslausunto palveluskelpoisuudesta • todistus asunnonhakua varten • todistus asumispalvelupaikka-anomusta varten • todistus turvapuhelinanomusta varten • lausunto työvoimatoimistoa varten • todistus verotusta tai autoveron alennusta varten • todistus terveydentilasta ulkomaille lähtöä varten todistus matkan perumista varten • harrastuksiin liittyvät lääkärinlausunnot (purjelento, sukellus, laskuvarjohyppy jne.) • todistus veripalvelua varten • todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi • HIV-todistus viisumia varten • keltakuume- ja muu rokotustodistus Maksu peritään kaikilta keltakuumerokotuksen saavilta riippumatta siitä, joudutaanko tekemään uusi rokotuskortti vai tehdäänkö merkintä jo olevaan rokotuskorttiin. Peritään myös alle 18-vuotiaalta. • muut asiakkaan itsensä pyytämät todistukset ja lausunnot terveydentilasta.
Sarjassa annettava hoito
11,60 €/ hoitokerta (Kerryttää maksukattoa)
Sarjahoitomaksun voi asiakasmaksuasetuksen mukaan periä • jatkuvasta dialyysihoidosta • lääkinnällisestä kuntoutuksesta • yli 18-vuotiailta • maksu enintään 45 hoitokerralta/kalenterivuosi • mielenterveystyössä annettu sarjahoito, kuten psykoterapia on maksutonta.
Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu
41,80 euroa/ käynti (kerryttää maksukattoa)
yli 18-vuotiailta.
Erikoissairaanhoidon hoitajakäyntimaksu
35,00 €/ käynti (kerryttää maksukattoa)
ESH-hoitajan kotikäynti
12,20 euroa/käynti (ei kerrytä maksukattoa)
Päiväkirurginen toimenpidemaksu
136,90 euroa
Hoitopäivämaksu psykiatrian toimintayksikössä
22,80 euroa/ hoitopäivä
Hoitopäivämaksu muussa lyhytaikaisessa laitoshoidossa
49,60 euroa/ hoitopäivä
Hoitopäivämaksu, palliatiivinen ja saattohoito-osasto
49,60 euroa/ hoitopäivä
Päiväsairaalan hoitopäivämaksu
22,80 euroa/ hoitopäivä

Hammashoidon palvelumaksut 2023

Toiminta Hinta
Suuhygienisti
10,30 euroa
Perusmaksu käynniltä
Hammaslääkäri
13,30 euroa
Perusmaksu käynniltä
Erikoishammaslääkäri
19,50 euroa
Perusmaksu käynniltä
Kuvantamistutkimus: Hammaskuva
8,50 euroa
Kuvantamistutkimus: Leukojen ja koko hampaiston panoraamaröntgen
19,20 euroa
Ehkäisevään hoitoon kuuluvat suun terveyden edistämisen toimenpiteet
8,50 euroa
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
8,50 euroa
Vaativuusluokka 0-2
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
19,20 euroa
Vaativuusluokka 3-4
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
38,00 euroa
Vaativuusluokka 5-7
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
55,60 euroa
Vaativuusluokka 8-10
Tutkimukset, hammastarkastukset ja sairauksien hoito
78,00 euroa
Vaativuusluokka 11-
Proteesin huolto: pohjauksella
55,60 euroa
Proteesin huolto: korjaus
38,00 euroa
Proteettiset toimenpiteet: akryyliosa- ja koko proteesi
186,00 euroa
Proteettiset toimenpiteet: kruunut ja sillat hampaalta
186,00 euroa
Proteettiset toimenpiteet: rankaproteesi
225,70 euroa
Käyttämättä ja peruuttamatta jätetty vastaanottoaika
51,50 euroa

Kotihoitopalvelujen palvelumaksut 2023

Tilapäisen kotihoidon ja kotona asumista tukevien palvelujen hinnasto

Toiminta Hinta
Arviointijakso
13,80 euroa/ vrk
Sisältää sekä sairaanhoidolliset palvelut että päivittäisissä toiminnoissa avustamisen asiakkaan palvelutarpeen mukaan
Tilapäisen kotihoidon käynti
12,20 euroa/ käynti
Harvemmin kuin kerran viikossa ja/ tai pääsääntöisesti alle kuukauden kestävä palvelun tarve.
Ruokailu toimintayksikössä ta muussa tarjoilupaikassa, lounas tai päivällinen
5,90 euroa/ ateria
Kotiin kuljetettu ateria kuljetuksineen
9,50 euroa/ ateria
Sauna- ja peseytymispalvelu
8,50 euroa/ kerta
Sauna ja peseytymispalvelua tarjotaan päiväkeskus Ilonassa, vanhusten palvelukeskus Kissankellossa ja Kotiharjun vanhustentaloilla.
Asiointipalvelu
22 euroa/ kerta
Asiointipalvelu voidaan myöntää vain kotihoidon asiakkaille silloin, kun asiakas ei pääse itsenäisesti asioimaan, eikä hänellä ole läheisiä tai edunvalvojaa asioiden hoitamista varten.
Kauppapalvelu
8,00 euroa/ kerta
Kauppapalvelu voidaan myöntää vain kotihoidon asiakkaille silloin kun asiakkaan kauppa-asiointi ei järjesty itsenäisesti eikä läheisten avulla.
Turvapalvelun perusmaksu, joka sisältää laitemaksun
32,00 euroa/ kk
Turvapalvelun auttamiskäynti, kun asiakas ei ole säännöllisen kotihoidon asiakas
12,00 euroa/ käynti
Pyykkipalvelu
60 euroa/ kk
Pyykkipalvelu toteutetaan vanhusten palvelukeskus Kissankellon pesulassa. Asiakkaan valinnan mukaan joko kuukausimaksu tai kertamaksu 8,00 euroa.
Siivouspalvelu
30,00 euroa/ tunti

Omaishoidon palvelumaksut 2023

Toiminta Hinta
1 maksuluokka
473,60
2 maksuluokka
686,41
3 maksuluokka
997,14
hoitopalkkio luokka III a 997,14 €/kk ja III b 1416,16 € / kk
Sijaishoitaja asiakkaan kotiin lakisääteisten vapaan 3 vrk/kk järjestelyyn (toimeksiantosopimus)
60,63 euroa
Korvaa omaishoidon vapaapäivän.
Omaishoitajan lakisääteisen vapaan 3 vrk/ kk aikana järjestetty hoito (asiakasmaksu)
11,60 euroa

Lyhytaikaiset laitoshoitomaksut 2023

Toiminta Hinta
Lyhytaikainen laitoshoito
49,60 euroa/ vrk
Vuodeosastolla ja SHL:n mukaisessa asumispalveluyksikössä (Kissankellossa tai Tiiterontuvalla), 14 vrk/ kalenterivuosi ja 14 vrk ylittävältä osalta 22,50 euroa/ vrk.
Päivä- ja yöhoidon maksu
22,80 euroa/ vrk
Lyhytaikainen laitoshoito voidaan hoidollisista syistä toteuttaa myös joko päivä- tai yöhoitona, jolloin siitä peritään tämä maksu. Hoitoaika on tällöin korkeintaan 12 tuntia.
Lyhytaikaishoito ryhmäasunnossa
36,00 euroa/ vrk
Maksu sisältää asumisen, hoivan ja turvapalvelun.
Palvelumaksu ryhmäasunnossa
58,00 euroa/ kk
Palvelumaksu peritään niiltä asukkailta, jotka eivät ole kotihoidon asiakkaita. Palveluun sisältyy hygienia-, sauna- ja siivouspalvelu.

Sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut 2023

Lait: kunnallisten sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuista säädetään Asiakasmaksulaissa (734/1992) ja Asiakasmaksuasetuksessa (912/1992).

Maksujen alentamista tai perimättä jättämistä koskevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Sosterin sivuilta.

Toiminta Hinta
Päivätoimintapäivä
18,00 euroa/ päivä
Toimintapäivän hintaan sisältyy toiminta, ohjaus ja valvonta sekä lounas (ilman kuljetusta). Kuljetuksesta peritään linja-autotaksan mukainen omavastuu.
Päiväkeskuksen toimintaryhmät
15,00 euroa/ kausi
Osallistuminen yhteen joka viikko kokoontuvaan ryhmään syys- tai kevätkaudella.
Osallistuminen useampaan ryhmään syys- tai kevätlukukaudella
20,00 euroa/ kausi