Olet täällä

Potilas- ja sosiaaliasiamies

Jos asiakas on tyytymätön saamaansa hoitoon, hän voi olla yhteydessä joko potilas- tai sosiaaliasiamieheen. He neuvovat ja avustavat tällöin asiakasta.

Potilasasiamies

Potilasasiamies antaa tällöin tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Hän voi auttaa potilasta selvittämään hoitopaikassa olevia ongelmia. Potilasasiamies myös neuvoo ja tarvittaessa avustaa potilasta muistutuksen, kantelun tai Potilasvakuutuskeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa. Potilasasiamies ei kuitenkaan ota kantaa potilaan lääketieteellisiin hoitopäätöksiin tai siihen, onko hoidossa tapahtunut hoitovahinko.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista:
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920785

 

Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa palveluun tai kohteluun, hän voi pyytää sosiaaliasiamiestä toimimaan henkilöstön ja asiakkaan sovittelijana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava – asiamies ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia.

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista:

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812

 

Tärkeät puhelinnumerot

Potilasasiamies

044 417 3218
Heli Korhonen

Sosiaaliasiamies

044 417 3218
Heli Korhonen